Obchodní podmínky

AD MOTO
NYNÍ SE NACHÁZÍTE V:

Přihlášení:

Registrace

 
 
 
 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Odeslání objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.admoto.cz je závazné a jejím odesláním kupující souhlasí s pravidly obchodu včetně dodacích a platebních podmínek a ustanoveních o ochraně osobních údajů.
 • Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační a je vždy potvrzena na základě poptávky.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny při převzetí zboží.
 • Uzavírat kupní smlouvy prostřednictvím internetu mohou pouze osoby k tomu způsobilé. Za případné škody způsobené prodávajícímu nezletilými osobami jsou odpovědní jejich zákonní zástupci ve smyslu § 422 o.z

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Varování pro podvodníky, kteří se pokouší objednávat zboží na cizí adresy:
  tím, že si objednáváte zboží přes internet, uzavíráte také právní smlouvu, a jste právně stíhatelní. Pamatujte, že internet není anonymní síť a každý počítač lze vystopovat a požadovat úhradu za zboží, které si objednáte včetně dalších nákladů (náklady na vystopování pro odbor informatiky Policie ČR).

Storno objednávky

 • Vaše objednávka je závazná. Budete-li si z jakéhokoli důvodu přát objednávku stornovat, učiňte tak co nejdříve - nejpozději do 24 hodin od přijetí potvrzení objednávky, aby nedošlo k odeslání zásilky.
 • V případě opakovaných stornování objednávky jedním kupujícím si prodávající vyhrazuje právo další zboží nezasílat.
 • V případě, že kupující stornuje svoji objednávku později a ta již  bude vyexpedována, hradí kupující veškeré náklady spojené s odesláním zásilky.
 • Prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele, popřípadě se zboží již nevyrábí, či nedodává, prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude již zaplacená částka vrácena převodem na zvolený účet.

Způsob doručení zboží, poštovné

 • Zboží zasíláme prostřednictvím PPL po ČR a SR.PPL garantuje doručení do druhého dne. U jiných druhů zásilek je dodací doba obvykle 2 dny. O odeslání balíčku vás informujeme mailem.
 • V případě nepřítomnosti má být adresátovi zanecháno oznámení o uložení zásilky. V případě, že zásilku čekáte a stále nedorazila, informujte na uvedených kontaktech.
 • Při zaslání zboží na dobírku GLS účtujeme: 180,- Kč.
 • Osobní odběr zboží je možný po předchozí dohodě bez poplatku.

Dodací lhůta

 • Zboží, které je skladem, expedujeme neprodleně - nejpozději však 1 - 2 dny po objednání, (U zboží, které není skladem, je dodací lhůta 1-3 týdny. Kupující bere na vědomí, že termín dodání se může prodloužit.
 • Zákazníka informujeme o odeslání zboží prostřednictvím e-mailu. V případě změny dodací lhůty zákazníka kontaktujeme a domluvíme další postup.
 • Prodávající neručí za jakékoli škody spojené s opožděným doručením.

Nevyzvednutí dobírky - smluvní pokuta pro nespolehlivé zákazníky

 • Pokud si kupující nevyzvedne zboží, které si objednal na dobírku a balíček se vrátí zpět prodávajícímu, může prodávající požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,-Kč (viz Občanský zákoník § 544 - 545), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 • Pokud se nám nevyzvednutá zásilka poslaná na dobírku vrátí, vyzveme Vás k vysvětlení a bude Vám nabídnuto opětovné zaslání zboží po úhradě předem, přičemž Vám bude připočteno předchozí poštovné.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • V souladu s ustanovení Občanského zákoníku, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů po převzetí zboží. V takovém případě musí kupující o vrácení zboží předem prodávajícího informovat písemně (e-mailem či dopisem).
 • Kompletní nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení včetně příslušenství a v původním obalu s přiloženými doklady o koupi, je kupující povinen zaslat zpět spolu s uvedením čísla objednávky a čísla účtu. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět.
 • Právo odstoupení od smlouvy do 14 dnů se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele.
 • Náklady za dopravu zpět hradí kupující.
 • Po obdržení vráceného zboží, bude odpovídající částka zaslána na uvedené číslo účtu do 10 pracovních dnů.V případě opakovaných vracení zboží jedním kupujícím si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu po předchozím písemném upozornění další zboží nezasílat.
 • Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu přijetí nebo nepřijetí. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než původním (neporušeném) stavu, je zákazník povinen uhradit náklady za vzniklou škodu na zboží (např. neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku spotřebního zboží u kterého je použitím spotřebována část jeho obsahu a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
 • U zboží musí být průvodní dopis s číslem účtu, na který chcete peníze vrátit. Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi vráceny nejpozději do 10 pracovních dnů po zpětném obdržení zboží.
 • Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.
 • Neposílejte vrácené zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Vracíme vám pouze peníze za zboží. Prodejce nevrací částku za poštovné!

Záruka a reklamace

 • Na nové zařízení je poskytována záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.
 • Na použité díly se záruka nevztahuje.
 • Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží.
 • Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo nesprávným uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.
 • Nárok na uplatnění reklamace zaniká v případě poškození zboží při přepravě. Tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí. Vždy si zásilku pečlivě překontrolujte. Při převzetí poškozené zásilky prodávající za její reklamaci u PPL, GLS nepřebírá zodpovědnost a neodpovídá ani za případné poškození jejího obsahu.
 • Kupující uplatní reklamaci tak, že prodávajícímu zašle vyplněný reklamační protokol a to buď písemně na uvedenou adresu nebo elektronicky na ad.moto@seznam.cz.
 • Výrobek přijímáme v originálním obalu od výrobce. Oprávněná reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se s kupujícím nedohodne jinak).
 • V reklamačním protokolu musí být vyplněno:
  datum přijetí zboží zákazníkem, číslo objednávky, název produktu, na který zákazník uplatňuje právo reklamace a jeho množství, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Dalšími nezbytnými údaji jsou jméno a adresa kupujícího, jeho telefon a e-mail. Na balík napište “reklamace“.
 • Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu. Kupující zboží odešle na vlastní náklady zpět na adresu prodávajícího- Chvalkovice na Hané 117, 683 23.
 • Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující doložil doklad o koupi zboží případně i záruční list (pokud byl k zařízení dodán). Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.
 • V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace (např. doprava k zákazníkovi atd.).